Arch Linux Tutorials


Install Arch Linux

Ngày: 29-08-2021

Install Font

Ngày: 29-08-2021

Install ibus-Bamboo

Ngày: 29-08-2021

Setup Ethernet Lan Arch Linux

Ngày: 30-08-2021

Setup Wifi Arch Linux

Ngày: 30-08-2021

Install PHP, MYSQL with XAMPP

Ngày: 01-09-2021

Install Pywal

Ngày: 01-09-2021

Install zsh shell

Ngày: 03-09-2021

Alias trong zsh shell

Ngày: 04-09-2021

Install Neovim

Ngày: 04-09-2021

Mount USB

Ngày: 04-09-2021

Block websites use hosts file.

Ngày: 06-09-2021

Install Ranger

Ngày: 06-09-2021

Change interface name.

Ngày: 13-09-2021

Tmux

Ngày: 14-09-2021

SSH transfer file.

Ngày: 16-09-2021

SSH without password.

Ngày: 18-09-2021

Mount remote drives using sshfs

Ngày: 19-09-2021

Play video with mplayer

Ngày: 20-09-2021

Quản lý password dùng keepass

Ngày: 27-09-2021

Live Server on Arch Linux.

Ngày: 30-09-2021

Vim Fern

Ngày: 10-01-2022

Static IP Arch Linux

Ngày: 22-01-2022

Xem CCTV Camera trên PC dùng giao thức rtsp

Ngày: 23-01-2022

Install docker on Arch linux

Ngày: 24-01-2022

Install portainer

Ngày: 24-01-2022

Install Shinobi CCTV

Ngày: 26-01-2022

Save clipboard to file using xclip

Ngày: 28-01-2022

Install PHP MySQL in Docker

Ngày: 02-03-2022

Install php nginx mysql phpmyadmin on docker

Ngày: 16-03-2022

Take note with shell script

Ngày: 31-03-2022

Terminator terminal

Ngày: 03-04-2022

zsh keyboard shortcut

Ngày: 03-04-2022

Install xclip

Ngày: 04-04-2022

Samba Server in Arch linux.

Ngày: 05-04-2022

Install Mechvibes on Arch Linux.

Ngày: 20-04-2022