Alias trong zsh shell


Nếu ta có những thư mục thường truy cập hoặc nhưng chương trình thường mở, ta có thể tiết kiệm thời gian hơn bằng cách đặt ra các alias, các alias là các tên thay thế, thay vì phải gõ nhiều thì chỉ cần gõ các alias là ta truy cập được. Ta xem thử các ví dụ sau nhé.

Ta mở file '~/.zshrc'. Và thêm các dòng sau. Ở đây là mình dùng zsh shell. Bạn nào dùng bash shell thì mở file '~/.bashrc' nhé.

sudo nvim ~/.zshrc

alias i3c="vim ~/.config/i3/config"
alias nvc="vim ~/.config/nvim/init.vim"

alias cdphp="cd /run/media/dt/IT_PROJECT/PHP_CODE"
alias phpdev="sudo /opt/lampp/xampp start"
alias phpa="firefox http://localhost/phpmyadmin"
alias phpb="firefox http://localhost/php/"

sau đó update lại file.

source ~/.zshrc

Ta xem dòng đầu chỉ cần gõ 'i3c' là ta có thể mở cấu hình i3, i3 là trình quản lý window trên linux. Hoặc gõ 'nvc' là mở file cấu hình neovim. Hoặc chỉ cần gõ 'cdphp' là chuyển vào thư mục 'PHP_CODE'. Hoặc chỉ cần gõ 'phpdev' là khởi động XAMPP. Ta có thể gán thêm rất nhiều alias. Alias rất tuyệt phải không nào ? ^_^