Block websites use hosts file.


Trên linux để phân giải bất cứ tên miền nào thì linux sẽ truy cập vào file '/etc/hosts' trước tiên. Do đó ta có thể chặn truy cập website bằng cách chỉnh sửa file này.

Ta xem file này nhé.

sudo nvim /etc/hosts/

# Generated with: https://github.com/hectorm/hblock
# Blocked domains: 275087

# BEGIN HEADER
127.0.0.1    localhost dt-arco
255.255.255.255 broadcasthost
::1       localhost dt-arco
::1       ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0     ip6-localnet
ff00::0     ip6-mcastprefix
ff02::1     ip6-allnodes
ff02::2     ip6-allrouters
ff02::3     ip6-allhosts
# END HEADER

# BEGIN BLOCKLIST
0.0.0.0 0--e.info
0.0.0.0 0-0.fr
0.0.0.0 0-leboncoin.fr


....

Trong file này mình đã chặc một số website nên ta thấy là website nào chặn sẽ có '0.0.0.0' theo sau là tên website. Ta có thể chặn truy cập bất kỳ trang web nào bằng cách thêm vào file /etc/hosts. Ví dụ cắm truy cập facebook.com.

0.0.0.0 facebook.com

Nhưng trên internet có rất nhiều website về cờ bạc, về quảng cáo, về sex mà mình muốn chặn hết thì không thể thêm bằng tay từng trang được. Nhưng mà trên internet cũng có người làm sẳn rồi ta copy về là chặn được rất nhiều trang.

https://github.com/StevenBlack/hosts

Ta copy các ip cần cấm lưu lại thành file 'ipblocks'. Mọi người có thể đặt bất kỳ tên gì. Sau đó dùng lệnh sau.

cat ipblocks >> /etc/hosts

Như vậy là máy tính đã chặn truy cập được rất nhiều website đơn giản phải không nào.