Change dpi on Arch linux


Máy tính mình dùng Arch linux trên máy bàn, khi chuyển sang boot trên macbook thì mọi thứ đều rất nhỏ, để chỉnh cho mọi thứ lớn lên ta dùng cách sau, mở terminal lên:

sudo nvim ~/.Xresources
Xft.dpi: 220

chỉnh dpi tăng lên 220, sau đó logout ra và login lại là ok. Đơn giản phải không nào.