Change interface name.


Trên Linux khi ta show các card mạng máy tính ra, ta thấy tên của các card mạng rất dài, ta xem hình dưới.

[~]$ ip address          
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp0s20u2u2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
  link/ether 00:0e:c6:c0:e1:2f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.1.2/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s20u2u2
    valid_lft 65590sec preferred_lft 54790sec
  inet6 2001:ee0:56b2:3c30:20e:c6ff:fec0:e12f/64 scope global dynamic mngtmpaddr 
    valid_lft 751sec preferred_lft 751sec
  inet6 fe80::20e:c6ff:fec0:e12f/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever

Ta có card mạng LAN là 'enp0s20u2u2'. Tên khá là dài, ta muốn đổi thành tên theo ý mình thì ta làm như sau.

[~]$ cd /etc/udev/rules.d/
[/etc/udev/rules.d]$ cat 10-network.rules
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", ATTR{address}=="00:c0:ca:97:b1:2d", NAME="walfa"
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", ATTR{address}=="7c:8b:ca:19:fa:bb", NAME="wtp"
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", ATTR{address}=="00:0e:c6:c0:e1:2f", NAME="eth0"

[/etc/udev/rules.d]$ 

Ta cd vào '/etc/udev/rules.d', tạo file '10-network.rules' thêm vào các dòng, ta thêm mac của các card mạng và đặt tên. Ở đây mình có 2 card wifi usb và 1 card LAN có dây. Sau khi đặt xong ta reboot lại.

[/etc/udev/rules.d]$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000[/etc/udev/rules.d]$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
  link/ether 00:0e:c6:c0:e1:2f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.1.2/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
    valid_lft 85560sec preferred_lft 74760sec
  inet6 2001:ee0:56b2:3c30:20e:c6ff:fec0:e12f/64 scope global dynamic mngtmpaddr 
    valid_lft 1025sec preferred_lft 1025sec
  inet6 fe80::20e:c6ff:fec0:e12f/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever
[/etc/udev/rules.d]$ 

  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
  link/ether 00:0e:c6:c0:e1:2f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.1.2/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
    valid_lft 85560sec preferred_lft 74760sec
  inet6 2001:ee0:56b2:3c30:20e:c6ff:fec0:e12f/64 scope global dynamic mngtmpaddr 
    valid_lft 1025sec preferred_lft 1025sec
  inet6 fe80::20e:c6ff:fec0:e12f/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever
[/etc/udev/rules.d]$ 

Ta thấy card LAN có dây có tên là 'eth0'. Rất ngắn gọn. Nếu ta cấu hình dhcp dùng netctl thì nhớ đổi tên card mạng lại trong các profile cho giống với tên mới đặt.