Install iBus-Bamboo


Để có thể gõ được tiếng việt trên Arch Linux mình dùng ibus-bamboo. ibus-bamboo

Mở Terminal (super+Enter)

bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/BambooEngine/ibus-bamboo/master/archlinux/install.sh)"

Sau khi cài xong ta mở file .bashrc thêm vào các dòng sau. ( Nếu dùng zsh thì thêm vào ~/.zshrc nhé).

sudo vim  ~/.bashrc

export GTK_IM_MODULE=ibus
export XMODIFIERS=@im=ibus
export QT_IM_MODULE=ibus
ibus-daemon -drx
  

:wq để save và thoát. Ta logout và login lại nhé. Mở Terminal lên gõ ibus-setup

ibus

Ta chỉnh tổ hợp phím để chuyển qua lại giữa tiếng anh và tiếng việt là Ctrl + Spacebar.

ibus

Ta click add để thêm tiếng việt.

Như vậy ta đã setup thành công tiếng việt cho arch linux rồi đó. ^_^