Install PHP, MySQL with XAMPP


Download xampp từ trang chủ https://www.apachefriends.org/download.html

cd Downloads
sudo chmod +x xampp-linux-version-installer.run
sudo ./xampp-linux-x64-7.4.9.0-installer.run

Ta có thể start, stop , restart , hoặc xem status

sudo /opt/lampp/xampp status
sudo /opt/lampp/xampp start
sudo /opt/lampp/xampp stop
sudo /opt/lampp/xampp restart

Nếu mysql không thể khởi động ta dùng câu lệnh sau:

[dt@dt-arco ~]$ sudo chmod 775 /opt/lampp
[sudo] password for dt: 

Rồi sudo /opt/lampp/xampp restart lại thử xem.

Mặc định thì code php phải được để trong thư mục htdoc. Mình thì không thích để trong htdoc nên sẽ chuyển sang thư mục trong usb. Ta sẽ truy cập vào /opt/lampp/etc/httpd.conf.

sudo nvim /opt/lampp/etc/httpd.conf

Thêm vào nội dung sau
<Directory "/run/media/dt/IT_PROJECT/PHP_CODE/">
  Options Indexes FollowSymLinks ExecCGI Includes
  AllowOverride All
  Require all granted
</Directory>

'/run/media/dt/IT_PROJECT/PHP_CODE/' là đường dẫn đến thư mục ta cần lưu code.

Ta tiếp tục chỉnh sửa file httpd.conf như sau.

<IfModule alias_module>

  #
  # Redirect: Allows you to tell clients about documents that used to 
  # exist in your server's namespace, but do not anymore. The client 
  # will make a new request for the document at its new location.
  # Example:
  # Redirect permanent /foo http://www.example.com/bar
 ...

  Alias /php/ "/run/media/dt/IT_PROJECT/PHP_CODE/" # <--- thêm dòng này.

</IfModule>

khi ta truy cập vào http://localhost/php --> sẽ chuyển sang thự mục PHP_CODE.

Ta tiếp tục sửa đổi file httpd.conf.

<IfModule unixd_module>

 ... 
 ...
  User dt  # đổi từ daemon sang your user , máy mình username là dt
  Group dt # đổi dòng này luôn
</IfModule>

thay đổi permission

sudo chown -R dt:dt /run/media/dt/IT_PROJECT/PHP_CODE/

Sau đó khởi động lại xampp.

sudo /opt/lampp/xampp restart

Ta test thử nhé

http://localhost/php
http://localhost/phpmyadmin

Như vậy là ta đã setup xong XAMPP trên Arch Linux. Nếu muốn debug khi code với PHP. Ta chỉnh sửa thêm.

sudo nvim /opt/lampp/etc/php.ini

error_reporting = E_ALL
display_errors = On

Restart lại

/opt/lampp/xampp restart

Như vậy ta đã có thể code PHP/MYSQL rồi nhé. ^_^