Install pywal


Để cài màn hình nền cho desktop thì có nhiều phần mềm, nhưng hôm này mình sẽ giới thiệu với các bạn pywal. pywal không những thay đổi hình nền mà còn điều chỉnh màu terminal cho phù hợp với tông màu của desktop. Rất hay phải không nào. Để cài đặt ta dùng câu lệnh sau.

sudo pacman -S python-pywal

Để đổi hình nền rất đơn giản.

wal -i bg.png

Như vậy là ta đã đổi được màn hình desktop sang hình 'bg.png'.

Ta cũng có thể viết 1 đoạn chương trình bash shell để đổi hình nền desktop. Ta xem script sau nhé.

% cd ~/.config/i3/scripts  

~/.config/i3/scripts
% cat wal_c.sh 
#!/usr/bin/env bash

option=`echo -e "forest\nbambo\ncloud\nriver\nsea\nspace\nsunset\n" |  dmenu -p display:`

case $option in
 forest)
	 wal -i /home/dt/Pictures/forest.jpg
	 ;;
 sunset)
	 wal -i /home/dt/Pictures/sunset.jpg
	 ;;
 bambo)
	 wal -i /home/dt/Pictures/bambo.jpg
	 ;;
 cloud)
	 wal -i /home/dt/Pictures/cloud.png
	 ;;
 river)
	 wal -i /home/dt/Pictures/river.jpg
	;;
 sea)
	 wal -i /home/dt/Pictures/sea.jpg
	;;
 space)
	 wal -i /home/dt/Pictures/space.jpg
	;;


esac


~/.config/i3/scripts
% 

Đoạn script wal_c.sh sẽ đổi hình nền dựa vào các option ta chọn, nếu ta chọn là hình forest thì sẽ load hình forest.jpg. Ở đây mình dùng i3(trình quản lý window) để thêm tổ hợp phím để chạy script này. Ta sudo nvim ~/.config/i3/config

exec_always --no-startup-id feh --bg-fill /home/dt/Pictures/forest.jpg &
bindsym $mod+Shift+o exec --no-startup-id  ~/.config/i3/scripts/wal_c.sh

Dòng đầu là khi máy tính khởi động lên ta load hình nền 'forest.jpg'. Dòng 2 là tổ hợp phím Super + Shift + o, tổ hợp phím này dùng để chạy đoạn script 'wal_c.sh'.

Khi nhấn tổ hợp phím "Super+Shift+o" thì góc trên bên trái màn hình sẽ hiện ra như sau.

wal

Ta gõ vào hình nên nào cần load và nhấn enter lặp từc màn hình nền sẽ thay đổi. Quá tuyệt phải không nào. ^_^

Nhưng khi ta mở terminal mới thì terminal mới sẽ không có color theo hình nền như ban đầu, ta thêm những dòng sau trong '~/.zshrc'.

# Import colorscheme from 'wal' asynchronously
# &  # Run the process in the background.
# ( ) # Hide shell job control messages.
(cat ~/.cache/wal/sequences &)

# Alternative (blocks terminal for 0-3ms)
cat ~/.cache/wal/sequences

# To add support for TTYs this line can be optionally added.
source ~/.cache/wal/colors-tty.sh

Rồi update zshrc bằng

source ~/.zshrc

Như vậy là khi ta mở terminal mới, thì terminal mới sẽ có color phù hợp với hình nền. ^_^