Install xclip


Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiêu phần mền xclip. xcip giúp chúng ta copy paste rất là nhanh.

Cài đặt xclip trên arch linux.

sudo pacman -S xclip

Bậy giờ nếu ta tô đen bất cứ đoạn text nào. Sau đó muốn paste vào đâu thì chỉ cần bấm chuột giữa, hoặc gõ xclip -o. Ta muốn send dữ liệu vào xclip

echo hello | xclip 
xclip -o
hello 

xclip -o sẽ in ra hello.

Hoặc gõ

xclip

hello world <--- nội dung 

CTRL + d

xclip -o sẽ thấy hello world.

Hoặc ta cũng có thể đưa 1 file vào xclip

xclip /home/dt/abc.txt

Khi gõ xclip -o sẽ in ra file này.

Hoặc khi đang dùng nvim hoặc vim ta muốn copy 1 đoạn text nào đưa vào xclip ta làm như sau:

Bôi đen đoạn text trong nvim , sau đó gõ :!xclip -f 

Sau đó muốn paste ta gõ xclip -o.

Ngoài ra xclip còn có thể copy , paste , cut file.

xclip-copyfile abc.txt 
xclip-pastefile 
xclip-cutfile xyz.txt 
xclip-copyfile -p /home/dt/a.txt

-p là đường dẫn thư mục cần copy. xclip-copyfile còn có thể copy nguyên 1 thư mục.

Ví dụ ta có thư mục document

xclip-copyfile document
xclip-pastefile 

paste cả 1 thư mục.

Như vậy là ta đã tìm hiểu cách dùng xclip rồi nhé. ^_^