Install zsh shell


Hôm nay chúng ta sẽ cài đặt zsh shell và 'oh my zsh' trên Arch Linux.

sudo pacman -S zsh
sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"

'oh my zsh' dùng để quản lý cấu hình của zsh shell.

Sau khi cài đặt xong ta chuyển từ bash shell sang zsh shell

sudo chsh -s $(which zsh)
pass:

Nhớ logout và login lại, khi đó khi mở terminal lên sẽ là zsh shell. Ta có thể test bằng câu lệnh sau.

which $SHELL
/usr/bin/zsh

Install zsh-autosuggestions

zsh-autosuggestions sẽ lưu lại các câu lệnh ta từng gõ, và khi gõ lại thì zsh sẽ nhắc ta nhưng câu lệnh đó, nên gõ rất nhanh. Cài zsh-autosuggestions bằng câu lệnh sau.

git clone git://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions ~/.oh-my-zsh/custom/plugins/zsh-autosuggestions

Mở file '.zshrc' thêm vào dòng sau.

nvim ~/.zshrc

source ~/.oh-my-zsh/custom/plugins/zsh-autosuggestions/zsh-autosuggestions.zsh

Cập nhật lại zsh

source ~/.zshrc

Mở terminal lại sẽ có hiệu lực.

Tương tự ta cài zsh highlighting. zsh sẽ highlight tùy ngôn ngữ lập trình.

Install zsh syntax highlighting

git clone https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git ~/.oh-my-zsh/custom/plugins/zsh-syntax-highlighting

Mở zshrc và thêm vào dòng sau.

nvim ~/.zshrc

source ~/.oh-my-zsh/custom/plugins/zsh-syntax-highlighting/zsh-syntax-highlighting.zsh

Cập nhật lại zsh

source ~/.zshrc

Như vậy ta đã setup xong zsh shell rồi đó. ^_^