Live Server on Arch Linux.


Hôm nay ta sẽ cài đặt live server. Vậy live server là gì ? Khi ta lập trình web thì ta muốn khi ta thay đổi code thì lặp tức sẽ hiển thị liền cho ta thấy luôn, không cần refresh trang lại như vậy rất tiện lợi khi ta code HTML, CSS, và javscript. Do đó khi code front end mình nên cài live server. Trên Arch Linux ta cài bằng câu lệnh sau.
sudo npm install -g nodejs npm live-server

Ví dụ ta có thư mục code sau.

|-test
	|- index.html
	|- style.css
	|- app.js

Ta muốn chạy live server.

cd test
live-server .

Như vậy mỗi sự thay đổi sẽ được tự động cập nhật trên trình duyệt. ^_^