Mount USB


Để tự động mount usb trong Arch Linux. Ta chỉnh sửa file '/etc/fstab'. Để đọc được ntfs thì ta cài thêm gói.
sudo pacman -S ntfs-3g

Đầu tiên ta xem usb của chúng ta nhé.

[~/Desktop]$ lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda                                     
├─sda1
│  vfat  FAT32 NO_LABEL
│            9636-DC2C               299,1M   0% /boot/efi
└─sda2
   ext4  1.0     a26feb30-5b75-4c44-a310-3dc5f66150d6   59G  41% /
sdb                                     
sdc                                     
└─sdc2
   ext4  1.0  IT_PROJECT
            0c964add-23b5-45ff-a22f-c1b832d8796a  11,6G  10% /mnt/usbstick
[~/Desktop]$ 

Ta tạo mount point

mkdir /mnt/usbstick

Ta xác định được UUID của ổ USB. USB của mình có tên là 'IT_PROJECT'. Ta thêm dòng sau vào '/etc/fstab'.

sudo nvim /etc/fstab
UUID=0c964add-23b5-45ff-a22f-c1b832d8796a /mnt/usbstick ext4 defaults,auto 0 2

Lúc này mở terminal lại gõ

cd /mnt/usbstick

Thì ta đã vảo được usb. Còn muốn umount usb thì ta gõ.

sudo umount /mnt/usbstick

Cấu hình trên có hơi phức tạp, có 1 cách đơn giản là cài trình quản lý file tên là 'nautilus'.

sudo pacman -S nautilus

Trên Arco Linux, mình chỉ cần bấm tổ hợp phím 'Super + Shift + Enter' sẽ mở nautilus. Nautilus sẽ tự động mount usb của chúng ta luôn. Nhưng mount point sẽ là

/run/media/dt/<usb-name>

dt là username nhé. Ta có thể cd vào trong usb

cd /run/media/dt/IT_PROJECT

Cách này đơn giản phải không nào. ^_^