Samba server in Arch linux


Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài samba server để chia sẽ file cho các máy tính khác.

Đầu tiên ta cài samba trên Arch linux.

[dt]% sudo pacman -S samba

Copy file cấu hình mẫu:

[dt]% sudo cp /etc/samba/smb.conf.default /etc/samba/smb.conf

Ta có thể dùng lệnh sau để test file cấu hình có bị lỗi hay không.

[dt]% testparm

Ta vào /etc/samba

[dt]% cd /etc/samba     
[dt]% ls
private  smb.conf.arcolinux smb.conf.origina
smb.conf smb.conf.default  smb.conf.windows

Ta thấy file cấu hình samba là file smb.conf. Ta thêm các dòng sau vào smb.conf.

[HDD_1T]  
path = /run/media/dt/HDD_1T
writable = yes
browseable = yes
create mask = 0700
directory mask = 0700
read only = no
guest ok = no

path là nơi ta chia sẽ file. Ở đây mình chia sẽ ở cứng tên là HDD_1T.

Sau đó mình sẽ thêm users dt vào sambashare group.

[dt]% sudo usermod -a -G sambashare dt 

Ta kiểm tra user dt đã nằng trong sambashare group chưa.

[dt]% getent group   
sambashare:x:959:dt

Ta reset lại smb

sudo systemctl restart smb

Ta enable khi khởi động máy thì smb sẽ được khởi chạy luôn.

sudo systemctl enable smb

Bây giờ ta dùng một mac OS (smb client) để kết nối vào ở cứng share HDD_1T. Ta chọn

Finder menu --> Go --> Connect to Server -->
smb://192.168.10.10

192.168.10.10 là địa chỉ của arch linux, sau đó ta gõ đúng user là dt và pass thì sẽ tri xuất được ở cứng HDD_1T. Như vậy là ta biết cách dùng samba rồi nhé. `