Staic IP Arch Linux


Để đặt static ip cho card mạng ta tạo profile mới, ở đây mình dùng "netctl" nhé.

sudo nvim /etc/netctl/ethernet_dell_static

Interface=enp1s0
Connection=ethernet
IP=static
Address=('192.168.1.10/24')
Gateway=('92.168.1.1')
DNS=('192.168.1.1')

'enp1s0' là tên của card mạng mình muốn đặt ip, muốn biết card mình tên gì thì gõ 'ifconfig'. Mình cấu hình card có dây nên connection là ethernet, còn card wifi thì connection là wireless, sau đó là ip, default gateway và dns.

Profile tên là ethernet_dell_static này chưa active. Ta phải active bằng dòng lệnh sau.

sudo netctl start ethernet_dell_static

Muốn kiểm tra có status của profile ta dùng lệnh sau.

sudo netctl status ethernt_dell_static

Còn muốn mỗi khi khởi động thì tự động start profile luôn thì ta dùng lệnh sau.

sudo netctl enable ethernt_dell_static

Ngoài ra còn các câu lệnh sau.

sudo netctl stop [PROFILE]  --> stop một profiles
sudo netctl stop-all --> Stop tất cả profiles
sudo netctl restart [PROFILE]  --> Restart một profile
sudo netctl switch-to [PROFILE]  --> chuyển đổi giữa các  Profile
sudo netctl is-active [PROFILE]  --> kiểm tra profile có  active không 
sudo netctl  enable  [PROFILE]  --> bật Profile lúc khởi động máy.

Như vậy là ta biết cách đặt static ip rồi nhé.