Tmux.


Tmux dùng để làm gì ? tmux dùng để quản lý các terminal. Tmux sẽ tạo ra các session, bên trong các session này, ta có thể tạo nhiều window. Ta có thể truy cập session (active) hoặc cho session chạy trong background (de-active), lúc khác có thể truy cập lại rất là tiện lợi. Để cài tmux trong Arch Linux.
sudo pacman -S tmux

Để tạo session trong tmux ta dùng:

tmux 
hoặc 
tmux new -s testing

testing là tên của session. Ta có thể đặt tên hoặc không.

Để session chạy ở background hay còn gọi là detached. Ta nhấn tổ hợp phím.

ctrl + b d

Để xem ta có bao nhiêu session.

tmux ls

Ta xem ví dụ sau.

[~]$ tmux      <-- tạo tmux session, sau đó nhấn ctrl +b d
[detached (from session 0)] 
[~]$ tmux ls <-- liệt kê session
0: 1 windows (created Tue Sep 14 07:43:02 2021) <-- ta có session 0
[~]$ tmux new -s testing <-- tạo một session mới tên là testing.
[detached (from session testing)] <--- detached session ctrl +b d 
[~]$ tmux ls      <-- liệt kê session
0: 1 windows (created Tue Sep 14 07:43:02 2021) <-- session 0
testing: 1 windows (created Tue Sep 14 07:43:20 2021) <-- session testing
[~]$

Muốn active lại session 0.

tmux a -t 0

Còn muốn active lại session testing.

tmux a -t testing
....
[testing] 0:zsh*

Ta thấy testing là tên của session. 0 là window. Muốn chuyển qua lại giữa các session.

ctrl + b s

Ta sẽ thấy là hiện nay ta đang ở session testing (attached).
(0) + 0: 1 windows
(1) + testing: 1 windows (attached)

Để chuyển qua session 0 ta gõ 0 và enter.
Ta sẽ thấy
[0] 0:zsh* 
0 đầu tiên là session 0, 0 thứ 2 là window.

Muốn đổi tên session.

ctrl + b $

(rename-session) sesion1          

Khi nhấn ctrl + b $ thì sẽ hiện dòng bên dưới ta gõ vào tên session là session1.

[session1]0:zsh* 

Như vậy là mỗi lần tạo 1 session thì tmux sẽ tạo 1 window, ta muốn trong 1 session sẽ có thêm window. Ta tạo window bằng câu lệnh.

ctrl + b c

Ta sẽ thấy

[session1]0:zsh- 1:zsh* 

Ta có session1 có 2 window là 0 và 1. Ta muốn chuyển qua lại giữa 2 window.

ctrl +b n : next window
ctrl +b p : previous window
ctrl +b 0 : go to window 0
ctrl +b 1 : go to window 1

Hoặc list ra tất cả window.

ctrl + b w

Còn muốn xóa window ta dùng.

ctrl +b x 

tmux sẽ hỏi có chắc không ta gõ y. Nếu trong 1 window ta muốn có nhiều cửa sổ con (còn gọi là panel).

ctrl + b % : panel hiện ngang.
ctrl + b " : panel hiện dọc.

Muốn di chuyển qua lại giữa các panel.

ctrl + b o

Ta đã tạo ra nhiều panel (cửa sổ con) bây giờ muốn xóa các panel này ta dùng.

ctrl + b &

Còn muốn xóa tất cả ta thoát ra tmux session 'ctrl+b d' và gõ.

tmux kill-server

Còn nếu không nhớ lệnh ta dùng help.

ctrl + b ?

Như vậy ta đã có thể dùng tmux rối đó. ^_^