Zsh keyboard shortcut


Nếu các bạn dùng zsh hoặc bash shell thì chúng ta nên học một số shortcut key để gõ cho nhanh. Ở đây mình dùng zsh nên sẽ học các key sau:

Di chuyển về đầu

Ctrl + a hoặc home 

Di chuyển về cuối

Ctrl + e hoặc end 

Xóa 1 dòng

Ctrl + u

Xóa 1 từ sau con nháy

Alt + d

Xóa 1 từ trước con nháy

Alt + w

Di chuyển giữa các tư

Ctrl + arrow key

Clear screen

Ctrl + l 

Command trước đó

!!

Click link in terminal

Ctrl + click into link

Học nhiêu đây gõ terminal hơi bị nhanh đó ^_^