Install Docker on Arch Linux


Cài docker trên Arch Linux.

sudo pacman -S docker

Khởi động docker.

sudo systemctl start docker.service

Trên hệ điều hành Arch linux của mình không khởi động được ta dùng câu lệnh sau để debug.

sudo dockerd --debug

Lỗi do iptables phiên bản củ.

Cập nhật lại phiên bản mới hơn.

sudo pacman -Syu iptables

Khởi động docker lại.

sudo systemctl start docker.service

Ta có thể kiểm tra lại bằng

sudo systemctl status docker.service

Muốn docker tự start khi khởi động máy thì dùng lệnh sau.

sudo systemctl enable docker.service

Thêm user 'dt' vào docker group

sudo usermod -aG docker $USER

Kiểm tra xem user 'dt' đã thêm vào group chưa.

[dt]% groups                       
sys network scanner power sambashare autologin rfkill 
users video uucp storage optical lp audio wheel dt
[dt-arco:~]

Chạy docker từ image hello-world.

sudo docker run hello-world
[dt]% sudo docker run hello-world

Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
2db29710123e: Pull complete 
Digest: sha256:975f4b14f326b05db86e16de00144f9c12257553bba9484fed41f9b6f2257800
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
  (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
  executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
  to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/get-started/

[dt-arco:~]

Như vậy là ta đã setup thành công docker trên Arch linux. ^_^