Install php nginx mysql phpmyadmin on docker


Ta có cấu trúc thư mục sau:

|- docker-compose.yml
|- Dockerfile
|- default.conf
|- src
  |- index.php

Ta xem file docker-compose.yml

version: "3.9"

services:
 web:
  image: nginx:latest
  ports:
   - "8080:80"
  volumes: 
   - ./src:/var/www/html
   - ./default.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf
  links:
   - php-fpm

 php-fpm:
  build:
   context: .
   dockerfile: Dockerfile
  volumes:
   - ./src:/var/www/html 


 mysql:
  image: mysql
  environment:
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: 123456
  volumes:
   - "mysql_data:/var/lib/mysql" # data container

 phpmyadmin:
  image: phpmyadmin
  ports:
   - "8082:80"
  environment:
   PMA_HOST: mysql
  depends_on:
   - mysql

volumes:
 mysql_data:
  driver: local

Thư mục src là nơi chứa code.

Dockerfile

FROM php:fpm
RUN docker-php-ext-install pdo pdo_mysql
RUN pecl install xdebug && docker-php-ext-enable xdebug

File nginx config, default.conf

server {
  index index.php index.html;
  server_name phpfpm.local;
  error_log /var/log/nginx/error.log;
  access_log /var/log/nginx/access.log;
  root /var/www/html;
  location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass php-fpm:9000;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
  }
}

Test dùng file index.php

<?php
$servername = "mysql";
$username = "root";
$password = "123456";

try {
 $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=test", $username, $password);
 // set the PDO error mode to exception
 $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
 echo "Connected successfully";
} catch(PDOException $e) {
 echo "Connection failed: " . $e->getMessage();
}
?>

Ta chạy các container bằng câu lệnh

docker-compose up -d 

Ta muốn tắt các container.

docker-compose down

Ta truy cập web

http://localhost:8080 

Ta truy cập phpmyadmin

http://localhost:8082 

Với user là root, pass là 123456