Install Portainer


Hôm nay chúng ta sẽ cài portainer. Vậy portainer là gì ? thay vì để quản lý các container trong docker ta phải dùng dòng lệnh thì với portainer ta có thể quản lý qua giao diện đồ họa rất tiện phải không nào? bây giờ ta sẽ cài portainer nhé.

Tạo volume để lưu data.

docker volume create portainer_data

Sau đó ta download image portainer và run image này.

sudo docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer \
  --restart=always \
  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
  -v portainer_data:/data \
  cr.portainer.io/portainer/portainer-ce:2.9.3
[dt]% sudo docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer \
  --restart=always \
  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
  -v portainer_data:/data \
  cr.portainer.io/portainer/portainer-ce:2.9.3
Unable to find image 'cr.portainer.io/portainer/portainer-ce:2.9.3' locally
2.9.3: Pulling from portainer/portainer-ce
0ea73420e2bb: Pull complete 
c367f59be2e1: Pull complete 
d11cdfc3c2c7: Pull complete 
Digest: sha256:84676dfce8ab328e51990797cceff5131c1ff63c3a73f5ebf1397cad9aa42e3c
Status: Downloaded newer image for cr.portainer.io/portainer/portainer-ce:2.9.3
bd4fa95180efaa14895bcc003bc5d1003e1943801f90d8f2dee809e2c15bf855
[dt-arco:~]

Xem các container đang chạy.

[dt]% sudo docker ps                         
CONTAINER ID  IMAGE                     COMMAND    CREATED     STATUS     PORTS                                              NAMES
bd4fa95180ef  cr.portainer.io/portainer/portainer-ce:2.9.3  "/portainer"  15 seconds ago  Up 14 seconds  0.0.0.0:8000->8000/tcp, :::8000->8000/tcp, 0.0.0.0:9443->9443/tcp, :::9443->9443/tcp, 9000/tcp  portainer
[dt-arco:~]
[dt]%

Ta truy xuất vào portainer như sau.

https://localhost:9443

Như vậy ta đã kết nối được portainer bằng trình duyệt web.

Để tắt tất cả container ta dùng lệnh sau.

! stop all container
sudo docker stop $(sudo docker container ls -q)

Bài viết sau ta sẽ dùng portainer để cài shinobi cctv camera để quản lý các camera.