Install Shinobi CCTV


Hôm nay chúng ta sẽ cài đặt "shinobi cctv" để quản lý các camera nhé. Ta sẽ cài bằng portainer container nhé. Ta truy cập vào portainer. click như sau để download image 'shinobicctv/shinobi' từ dockerhub.

Containers --> Add container --> 
Name : shinobi
Image: shinobicctv/shinobi
--> Deploy the container

click to port 49153:8080 sẽ mở ra http://0.0.0.0:49153 , sau đó ta thêm vào "super"

http://0.0.0.0:49153/super

để vào tài khoản admin, ta dùng tài khoản mặc định sau.

user: admin@shinobi.video
pass: admin

Sau đó tạo tài khoản để quản lý camera.

add new account --> email, pass, pass again --> save

Ta phải đổi password cho tài khoản super mặc định ở trên cho an toàn.

Ta vào Preferences --> pass , pass again --> save

Ta chọn vào mục Configuration để lưu các cấu hình.

Configuration --> save

Cuối cùng ta tuy cập vào

http://0.0.0.0:49153/

Nhập vào email , pass của tài khoản mới tạo , không phải tài khoản super nhé.

Sau khi nhập xong ta vào được dashboard để quản lý các camera nhé. Ta thêm camera vào như sau.

Vào monitor --> add new --> name: tapo cam

vào mục Full URL Path gỏ như sau:

rtsp://user:pass@192.168.1.21:554/stream1

User và pass là user ta tạo trên app quản lý camera. Ví dụ trên là mình dùng camera của tp link tapo c200, ta lên app này tạo tài khoản để shinobi có thể truy xuất được camera này. Sau đó nhấn save

Như vậy ta đã thành công thêm được camera vào shinobi rồi nhé. Nếu có nhiều camera ta cứ làm như vậy. ^_^