CSS Font


Hôm nay ta sẽ tìm hiểu một số thuộc tính cơ bản như font , text, color, background. Ta xem ví dụ sau:

<style>
p {
 font-family: 'Tahoma';
 font-weight: bold;
 font-size: 30px;
 color: red;
 background-color: lightyellow;
 text-align: center;
 text-decoration: underline;
}
</style>
<p>Hello World</p>


Hello World

Ta có font-family để xét font chữ, font-weight để xét đậm nhạt, font-size để xét kích cỡ chữ. color để xét màu chữ, background-color xét màu nền của thẻ, text-align có left, right, center, justify. Thuộc tính text-decoration có underline( gạch chân ) , overline (gạch trên đầu), line-through(gạch nganh chữ) , hoặc none (không có gạch).

* text-align: right và text-decoration: overline

<style>
p {
 font-family: 'Tahoma';
 font-weight: bold;
 font-size: 30px;
 color: red;
 background-color: lightyellow;
 text-align: right;
 text-decoration: overline;
}
</style>
<p>Hello World</p>

Hello World

* text-align: left và text-decoration: line-through

<style>
p {
 font-family: 'Tahoma';
 font-weight: bold;
 font-size: 30px;
 color: red;
 background-color: lightyellow;
 text-align: left;
 text-decoration: line-through;
}
</style>
<p>Hello World</p>

Hello World

* text-align: justify và text-decoration: none

<style>
p {
 font-family: 'Tahoma';
 font-weight: bold;
 font-size: 30px;
 color: red;
 background-color: lightyellow;
 text-align: justify;
 text-decoration: none;
}
</style>
<p>Hello World</p>

Hello World

Mỗi ngày chúng ta học một ít nhé. Chúc vui ^_^