CSS Opacity


CSS Opacity

CSS Opacity dùng để chỉnh độ mờ (transparent). Giá trị từ 0.0 đến 1.0. 1.0 là rõ nhất. Ta xem ví dụ sao nhé. Ban đầu ta có 3 box có opacity là 0.2, khi ta hover vào box thì sẽ tăng opacity lên 1.0.

<style>
 div.myStyle1 {
  background-color: tomato;
  width: 100px;
  height: 100px;
  margin:10px;
  opacity: 0.2;
 }
 
 div.myStyle1:hover {
  opacity: 1.0;
 }
</style>

<div class="myStyle1"></div>
<div class="myStyle1"></div>
<div class="myStyle1"></div>

Như vậy ta biết cách dùng CSS Opacity rồi nhé. ^_^