CSS Pseudo Element


CSS Pseudo Element dùng để thêm css vào 1 phần của thẻ. Ví dụ thêm css vào dòng đầu tiên (first-line), hoặc thêm css vào kí tự đầu tiên (first-letter), hoặc thêm content vào trước hoặc sau nội dung của thẻ. Ta xem các ví dụ sau nhé.

<style>
 p::first-line {
  color:red;
 }

 p::first-letter {
  font-size: 40px;
 }

 p::before {
  content: "Begin ";
 }

 p::after {
  content: " After";
 }
</style>


<p>CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.</p>

CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.

Ta cũng có thể dùng CSS Pseudo Element với class.

<style>
 p.myP::first-line {
  color:blue;
 }

 p.myP::first-letter {
  font-size: 40px;
 }

 p.myP::before {
  content: "Begin ";
 }

 p.myP::after {
  content: " After";
 }
</style>


<p class="myP">CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.</p>


CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.CSS is Awesome.