HTML Basic


* Thẻ định dạng văn bản "p"

<p>Hello HTML</p>

Hello HTML


* Thẻ in đậm "strong"

<p>Hello <strong>HTML</strong></p>

Hello HTML


* Thẻ in nghiên "i"

<p>Hello <i>HTML</i></p>

Hello HTML


* Thẻ làm text nhỏ xuống "small"

<p>Hello <small>HTML</small></p>

Hello HTML


* Thẻ tạo các khu vực trên trang "div"

<div>Hello world </div>
Hello world

=> Thẻ div có thể chứa nhiều thẻ khác bên trong

<div>
	<p>paragraph 1</p>
	<p>paragraph 2</p>
	<p>paragraph 3</p>
</div>

paragraph 1

paragraph 2

paragraph 3


* Thẻ "hr"

<p>Welcome to HTML</p>
<hr/>
<p>Welcome to HTML</p>

Welcome to HTML


Welcome to HTML

* Thẻ "br"

<p>Welcome to HTML</p>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<p>Welcome to HTML</p>

Welcome to HTML

Welcome to HTML


* Thẻ "ul" , thẻ "li" và thẻ "ol"

<ul>
	<li>Home</li>
	<li>About</li>

</ul>
  • Home
  • About
<ol>
	<li>Home</li>
	<li>About</li>

</ol>
  1. Home
  2. About

* Thẻ "span"

<p>Welcome to <span style="color:red;">HTML</span></p>

Welcome to HTML

=> Thẻ span dùng để thêm class css vào hoặc cấu hình css inline như trên.


* Thẻ hình ảnh "image"

<img src="imgs/ninja.jpg" alt="no image">

=> Nếu có hình ảnh thì sẽ hiện thị hình ảnh lên, không có hình tại thự mục "imgs" thì sẽ hiện " no image"

no image

* Thẻ link "a"

<a href="https://dblog24h.com">Go to DBLOG24H</a>

DBLOG24H

=> click vào thẻ a sẽ link tới https://dblog24h.com


* Ghi chú trên 1 dòng

<p>Hello</p>
<!-- đây là dòng ghi chú : thẻ p là thẻ paragraph -->

Hello


* Ghi chú trên nhiều dòng

<p>Hello</p>
<!--
 đây là ghi chú trên nhiều dòng
 thẻ p là thẻ paragraph

 -->

Hello