01. HTML Page

Mở chương trình vscode (download miễn phí, google search vscode là ra). Soạn chương trình sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>My Website</title>
</head>
<body>
	<h1>Welcome to my Website</h1>
</body>
</html>

Lưu lại với tên file là index.html. Double click file index.html để mở trang web đầu tiên của bạn.

Vậy là ta đã hoàn tất chương trình đầu tiên rồi đấy. Giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu đoạn code trên nhé.

<!DOCTYPE html>

Đây là định nghĩa HTML5

<html lang="en">

Trang web được viết bằng html nên sẽ có thẻ html tên là html và trang này dùng ngôn ngữ là tiếng anh.

<head>
...
</head>

Đây là phần head sẽ có một số thẻ trong thẻ head này. Trong trường hợp này ta có thẻ title và thẻ meta

<title>My Website</title>

Thẻ này dùng để đặt tên cho website.

<meta charset="UTF-8">

UTF-8 là một định dạng mã Unicode.

<body>
...
</body>

nội dung website của chúng ta nằm trong thẻ này. Qua những bài học sau ta sẽ tìm hiểu thêm các thẻ khác.