Add Class, Remove Class trong Javascript


Hôm nay ta sẽ học cách thêm 1 class hoặc xoá 1 class của 1 div bằng cách click vào button. Ví dụ ta có div như sau
<div id="result" class="base">Hello Javascript</div>

div này hiện đã có 1 class tên là "base". Class này chỉ chỉnh font đậm lên.

<style>
 .base {
   font-weight: bold;
  }

</style>

Ta sẽ tạo 2 button ,1 button sẽ thêm class, 1 button sẽ xoá class.

<button onclick="addClassFunc()">Add class</button>
<button onclick="removeClassFunc()">Remove Class</button>

Button 1 sẽ gọi hàm addClassFunc() và button 2 sẽ gọi hàm removeClassFun(). Và ta cần tạo 1 class để cho button 1 thêm class này vào khi hàm addClassFunc() được gọi.

<style>
 .bgStyle {
   background: green;
   color: red;
   padding: 10px;
  }
</style>

Để thêm class "bgStyle" vào div ta cần truy cập vào div có id là "result".

var result = document.getElementById('result');

Sau đó ta thêm class vào:

result.classList.add('bgStyle');

hoặc xoá class "bgStyle"

result.classList.remove("bgStyle");

Ta xem code sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <meta charset="UTF-8" />
 <title>JS</title>
 <style>
  .bgStyle {
   background: green;
   color: red;
   padding: 10px;
  }

  .base {
   font-weight: bold;
  }
 </style>
</head>

<body>
 <button onclick="addClassFunc()">Add class</button>
 <button onclick="removeClassFunc()">Remove Class</button>
 <div id="result" class="base">Hello Javascript</div>

 <script>
  function addClassFunc() {
   var result = document.getElementById("result");
   result.classList.add('bgStyle');
  }

  function removeClassFunc() {
   var result = document.getElementById("result");
   result.classList.remove('bgStyle');
  }
 </script>
</body>

</html>


Như vậy ta đã biết cách thêm class và xoá class ra khỏi 1 div rồi. Cũng dễ phải không? ^_^