Array trong Javascript


1. Create Array

Thay vì lưu từng giá trị vào biến như sau :

var myValue1 = 2;
var myValue2 = 3;

Ta có thể dùng Array (Mảng) để có thể lưu được nhiều biến cùng 1 lúc.

var myArray = [2,3];

Ta có cách khác để tạo Array :

var myArray = new Array(2,3);

Nếu ta Muốn tạo Array không có phần tử nào :

var myArray = [];

// hoặc

var myArray = new Array();

Ví dụ trên ta đã tạo ra Array là số, ta có thể tạo Array các kiểu dữ liệu khác ví dụ như string:

var myArray = ['Mr D',  'Mr Bin'];

// hoặc

var myArray = new Array('Mr D', 'Mr Bin');

Nếu ta muốn tạo ra 1 Array chứa nhiều kiểu dữ liệu cũng được, xem ví dụ sau:

    var myArray = ['Hello', 2019, new Date(), true ];

Array này chứa các phần tử kiểu string, number, date và boolean.

2. Get an Element in Array

Ta đã biết cách tạo ra Array, giờ ta muốn truy cập vào phần tử đầu tiên của mảng thì làm như sau:

var myArray = [7,8];
console.log(myArray[0]); // 7
// Index của Array bắt đầu từ 0
// Vì vậy phần tử đẩu tiên là index 0
// Lấy giá trị tại vị trí index 0 là 7

Vậy muốn lấy giá trị 8 thì ta truy cập vào index 1

console.log(myArray[1]); // 8

3. Length of Array

Nếu ta muốn biết mảng này có bao nhiêu phần tử ta làm như sau:

var myArray = [2,3,4];
console.log(myArray.length); // 3

4. Check Array

Ta muốn kiểm tra biến có phải là 1 mảng hay không:

var myArray = [4,43,1];
var test  = Array.isArray(myArray); 
console.log(test); // true

5. Insert or update value in an Array

Ta muốn thêm giá trị vào Array

var myArray = [3,4,6];
myArray[3] = 10;
console.log(myArray); // [3,4,6,10]

Hoặc chỉnh sửa giá trị mới tại index 1

var myArray = [3,4,6];
myArray[1] = 100;
console.log(myArray); // [3,100,6]

6. Find index of value

Ta có array sau :

var myArray = [10,1,2];

Giờ Ta muốn xác định giá trị 10 có index là bao nhiêu trong mảng.

console.log(myArray.indexof(10)); //  0

7. Reverse Array

Ta có Array:

var myArray = [1,2,3,4];

ta muốn đảo ngược array này lại :

console.log(myArray.reverse()); // [4,3,2,1]

8. Push

Ta muốn thêm phần tử vảo cuối mảng :

var myArray = [4,5,2];
myArray.push(10);
console.log(myArray); // [4,5,2,10]

9. Unshift

Còn nếu muốn thêm vào đầu mảng :

var myArray = [4,5,2];
myArray.unshift(10);

console.logumyArray); // [10,4,5,2]

10. Pop

Ta muốn lấy ra phần tử cuối :

var myArray = [4,5,6];
var removeElement = myArray.pop();
console.log(removeElement); // 6
console.log(myArray); // [4,5]

11. Shift

Ta muốn lấy ra phần tử đầu tiên :

var myArray = [4,5,6];
var removeFirst = myArray.shift();
console.log(removeFirst); // 4
console.log(myArray); // [5,6]

12. Splice

Vậy nếu muốn lấy ra một số phần tử của mảng :

var myArray = [2,3,5,7];
var newArray = myArray.splice(1,2); 
// lấy giá trị tại index 1, và lấy ra 2 giá trị. 
console.log(newArray); // [3,5]
console.log(myArray); // [2,7]

Ta thấy là mảng ban đầu myArray giờ chỉ còn 2 phần tử.

13. Concatenate Array

Ta muốn nối hay mảng lại với nhau :

var myArray1 = [1,2,3];
var myArray2 = [4,5,6];

var newArray =  myArray1.concat(myArray2);
console.log(myArray1); // [1,2,3]
console.log(newArray); // [1,2,3,4,5,6]

Vậy là ta đã tìm hiểu xong cơ bản về array ^_^