Các phép tính và tạo số ngẫu nhiên trong javascript


Ta có những phép tính như :

 1. Cộng : +
 2. Trừ : -
 3. Nhân : *
 4. Chia : /
 5. Lấý dư : %
const num1 = 3;
const num2 = 2;

let result;

result = num1 + num2; // 5
result = num1 - num2; // 1
result = num1 * num2; // 6
result = num1 / num2; // 1.5
result = num1 % num2; // dư 1

console.log(result);

Trong javascript có một số hàm giúp mình tính toán như:

 1. Lấy gía trị Pi : Math.PI
 2. Làm tròn số : Math.round()
 3. Làm tròn số lên: Math.ceil()
 4. Làm tròn số xuống: Math.floor()
 5. Tìm số lớn nhất: Math.max()
 6. Tìm số nhỏ nhất: Math.mix()
 7. Sinh ra số ngẫu nhiên: Math.random()

Và còn rất nhiều hàm khác nữa.

Lấy giá trị PI

console.log(Math.PI); // 3.141592653589793

Làm tròn số

console.log(Math.round(2.4)); // 2
console.log(Math.round(2.5)); // 3

Làm tròn số lên

console.log(Math.ceil(2.4)); // 3

Làm tròn số xuống

console.log(Math.floor(2.4)); // 2

Tìm số lớn nhất

console.log(Math.max(1,2,3)); // 3

Tìm số nhỏ nhất

console.log(Math.min(-1,1,2,3)); // -1

Sinh ra số ngẫu nhiên

console.log(Math.random()); // 0.7287520981334334

Hàm "Math.random()" sẽ sinh ra số ngẫu nhiên nhỏ hơn 1. Vậy muốn sinh ra số ngẫu nhiễn nhỏ hơn 10 thì làm sao ?

console.log(Math.random()*10); // 7.284670894377998

Khi ta load lại trang web thì sẽ sinh ra số ngẫu nhiên khác.

Và Lưu ý là số ngẫu nhiên là số thập phân, vậy làm cách nào ta có thể tạo ra số ngẫu nhiên là số nguyên từ 1 đến 10? Ta dùng hàm Math.floor() để làm tròn số xuống, ta sẽ được số nguyên.

var randomNumber = Math.floor(Math.random()*10 + 1);
console.log(randomNumber); // 10

Ví dụ hàm Math.random()*10 có số ngẫu nhiên là 9.120323 ta công thêm 1 thì ta có 10.120323, sau đó lấy ra số 10 bằng hàm Math.floor().

Như vậy ta đã tìm hiểu được những hàm tính toán trong javascript (^_^).