Chạy chương trình javascript trên website


Mở trình soạn thỏa văn bản ví dụ notepad hoặc những chương trình dùng để lập trình như vscode. vscode là phần mềm của Microsoft và là phần mềm miễn phí. soạn nội dung như sau:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <title>JS</title>
</head>
<body>
  <h1>Welcome to javascript in 2019</h1>
  <script>
    console.log("Hello world")
  </script>
</body>
</html>

02-image1

Lưu lại với định dạng "index.html". Sau đó "Double click" file này.

02-image2

Nhấn "F12" hoặc "CTRL + SHIFT + I" để mở Developer tool, chọn mục "console". Ta thấy thông diệp "Hello World"