Chạy javascript bằng file riêng.


Ta có cấu trúc thư mục như sau:
|-- index.html
|-- js
	|-- app.js

# app.js

alert("Hello Javascript");

# index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>JS</title>
</head>
<body>
    <h1>Welcome to javascript in 2019</h1>
    <script src="js/app.js"></script>
</body>
</html>

Double click file index.html Ta sẽ thấy kết quả sau:

03-image1

Chúc mừng bạn đã thành công thêm một file javascript vào html.