Chuyển qua lại giữa kiểu string và number trong javascript


1. Chuyển từ kiểu dữ liệu string sang number

Ta có biến myString có giá trị như sau:

var myString = "12";

Ta muốn tăng giá trị lên 1, nên ta cộng thêm 1. Kết quả phải là 13.

console.log(myString + 1); //121 

Nhưng kết quả là "121". Tại sao lại như vậy ? Bởi vì trong javascript, string cộng bất cứ kiểu dữ liệu nào thì kết quả đều là string. Nên trước khi cộng ta phải chuyển sang kiểu number.

var convertToNum = Number(myString);
console.log(convertToNum + 1); // 13

Ta được kết qủa : 13 Nhưng nếu convert thất bại thì ta được giá trị NaN (Not a Number).

var myString2 = "Hello Javascript 2019";
 
// chuỗi "Hello javascript" không thể chuyển thành number được
var convertToNum2 = Number(myString2);
console.log(convertToNum2); // NaN

2. Chuyển từ kiểm number sang kiểu string

Ta có thể chuyển từ number sang string bằng 2 cách

  1. String(<giá trị>)
  2. Dùng hàm toString()
// Convert from number to string dùng String(...)

var year = 2019;
var convertToString = String(year);
console.log(convertToString); // 2019
console.log(typeof convertToString); // string

// Convert from number to string dùng toString()

var convertToString2 = year.toString();
console.log(convertToString2); // 2019
console.log(typeof convertToString2); // string

Như vậy là ta đã có thể chuyển qua lại giữa number và string.