Function trong Javascript


Thông thường muốn in ra dòng thông báo "Hello Javascript" 3 lần ta làm như sau:
console.log("Hello Javascript");
console.log("Hello Javascript");
console.log("Hello Javascript");

1. Basic Function

Để đơn giản hơn ta dùng function (hàm), ta viết 1 hàm in ra dòng thông báo, khi nào cần in ra chỉ việc gọi hàm này.

// Định nghĩa hàm sayHello
function sayHello() {
	console.log("Hello Javascript");
}

// Gọi hàm
sayHello(); // Hello Javascript
sayHello(); // Hello Javascript
sayHello(); // Hello Javascript

3. Function with default arguments

Nếu ta gọi hàm không truyền tham số vào thì sao ? ta có thể dùng tham số default.

function sayHello(year=2019){
	console.log('Hello Javascript ' + year );
}
sayHello(); // Hello Javascript 2019
sayHello(2020); // Hello Javascript 2020

Nếu ta muốn kiểm tra tham số truyền vào có giá trị hay không ta làm như sau:

function sayHello(year){
  if( typeof year == "undefined" ){
	var year = 2019;
	console.log("We will use default value: " + year);
  }else {
    console.log('Hello Javascript ' + year );
  }
}
sayHello(); // We will use default value: 2019
sayHello(2020); // Hello Javascript 2020

4. Function with return

Nếu ta muốn viết 1 hàm trả về 1 string, ta viết như sau:

function sayHello() {
	return "Hello Javascript 2019";
}

console.log(sayHello()); // Hello Javascript 2019 

5. Function with multiple argument

function sayHelloTo(name, message) {
	var msg = message + " , " + name;
	return msg; 
}

sayHelloTo('Duy', "Hi");

5. Function Expressions

Function Expressions không có tên dùng để gán vào biến.

var message = function(year=2019) {
	return "Hello " + year;
}

console.log(message()); // Hello 2019
console.log(message(2020)); // Hello 2020

7. IIFEs (Immidiatley Invokable Function Expressions)

IIFEs là function tự động chạy, không cần phải gọi hàm

(function(name){
	console.log(name);
})("Mr D");

Hôm nay ta đã tìm hiểu cơ bản về Function trong javascript, rất dễ phải không ? ^_^