getAttribute và setAttribute trong Javascript [JAVASCRIPT]


Hôm nay ta sẽ học 1 cách khác để lấy ra 1 attribute của 1 thẻ. Những bài viết trước ta dùng như sau
<a id="myLink" href="http://dblog24h.com">Click me</p>

<script>

var link = document.getElementById('myLink');

// Get href
console.log(link.href); // http://dblog24h.com

// Set href
link.href = "http://google.com";
console.log(link.href); // http://google.com

</script>

Hôm nay ta sẽ dùng getAttribute để lấy ra attribute của thẻ và setAttribute để thêm attribute cho thẻ.

<a id="myLink2" href="http://dblog24h.com">Click me</p>

<script>

	var link = document.getElementById('myLink2');

	// Get href
	console.log(link.getAttribute); // http://dblog24h.com

	// Set href
	link.setAttribute("href", "http://google.com");
	console.log(link.getAttribute); // http://google.com

	// Check attribute
	console.log(link.hasAttribute("href")); // true
	console.log(link.hasAttribute('abc')); // false

	// removeAttribute
	link.removeAttribute('href');

</script>

Ngoài getAttributesetAttribute ta cũng có phương thức check attribute như hasAttribute, phương thức này return true nếu có attribute đó, còn return false khi không có. Phương thức removeAttribute dùng để xoá attribute cho thẻ.