Ngày giờ trong Javascript


Để lấy ngày giờ trong javascript ta làm như sau:

const today = new Date();
console.log(today);

Nếu ta muốn set ngày giờ thì làm như sau:

let birthday = new Date('11/12/1985 09:12:00' );
console.log(birthday);

Mặc định là mm/dd/YYYY, tháng/ngày/năm

Nếu ta muốn lấy ra ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây riêng thì ta dùng một số hàm dưới đây:

1. getMonth()

Hàm getMonth() sẽ trả về số từ 0 tới 11 tượng trưng cho 12 tháng.

 • 0: jan
 • 1: feb
 • 2: mar
 • 3: apr
 • 4: may
 • 5: jun
 • 6: jul
 • 7: aug
 • 8: sep
 • 9: oct
 • 10: nov
 • 11: dec
today.getMonth(); 

2. getDay()

Hàm getDay() trả về từ 0 đến 6 tượng trưng cho các ngày trong tuần

 • 0: sun
 • 1: mon
 • 2: tue
 • 3: web
 • 4: thu
 • 5: fri
 • 6: sat
today.getDay();

3. getDate()

Hàm getDate() trả về ngày mấy , ví dự 12/11/1985 sẽ trả về ngày 12.

today.getDate();

4. Một số hàm khác

Hàm get

today.getFullYear(); //ví dụ : 2019
today.getHours();
today.getMinutes();
today.getSeconds();
today.getMilisecond();
today.getTime(); // hàm này sẽ trả về số giây từ 1970 tới hiện tại

Hàm set

let birthday = new Date('09/11/1985');
birthday.setMonth(2); //Mar
birthday.setDate(12); // 12
birthday.setFullYear(1985); // 1985
birthday.setHours(3); 
birthday.setMinutes(40);
birthday.setSecond(10);

Hôm nay ta đã tìm hiểu được cách lấy giờ và set giờ dùng javascript, bài hướng dẫn sau ta sẽ học cách tạo đồng hồ hiển thị thời gian trên website dùng javascript.