Object trong Javascript


1. Object

Object trong javacript giúp ta có thể lưu trữ dữ liệu dưới dạng key/value

var info = {
	name: "Mr D",
	age: 34,
	email: "mrd@example.com",
	address: {
		city: "Cedar Rapid",
		state: "IOWA"
	},
	hobbies: ["fishing", "playing Game"],
	getMessage: function(){
		return "Hello, " +  this.name;
	}
}

Trong ví dụ trên Object tên là info có chứa nhiều kiểu giá trị, kiểu string như "Mr D", kiểu number như 34, address thì giá trị là 1 object , hobbies là 1 array, getMessage là 1 function. Bậy giờ ta muốn truy cập vào object này thì làm như sau:

var myName = info.name;
console.log(myName); // Mr D

var myAge = info.age;
console.log(myAge); // 34

var myEmail = info.email;
console.log(myEmail); //mrd@example.com

var myCity = info.address.city;
console.log(myCity); // Cedar Rapid

var myState = info.address.state;
console.log(myState); // IOWA

var firstHobby = info.hobbies[0]; 
console.log(firstHobby); // fishing

var getMsg = info.getMessage();
console.log(getMsg); // Hello, Mr D
// this.name là dùng name của object info

2. Create an Array of Objects

Ta có thể tạo 1 array chứa nhiều object.

var myArray = [
	{name:'Mr D', age:34},
	{name:'Miss Y', age:3}
];

Ta có thể dùng truy cập vào phần tử đầu tiên của mảng và lấy ra name "Mr D".

var myName = myArray[0].name;
console.log(myName); // Mr D

Hoặc ta có thể loop through Array này dùng for, để lấy ra tất cả các name.

for(i = 0 ; i < myArray.length ; i++) {
	console.log(myArray[i].name);
}

Hôm nay ta đã tìm hiểu cơ bản về Object ^_^