OnClick trong Javascript


Hôm nay ta sẽ học cách thêm 1 function vào trong thẻ html. Ta sẽ làm ví dụ khi click vào button sẽ chạy 1 function, function này sẽ làm thay đổi màu chữ cửa 1 thẻ khác.
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>JS</title>
 </head>
 <body>
  <button onclick="changeColor()">click me</button>
  <div id="result">Hello Javascript</div>

  <script>
   function changeColor() {
    var result = document.getElementById("result");
    result.style.color = "red";
   }
  </script>
 </body>
</html>

Ta thêm onclick vào button, mỗi khi ta nhấn vào button "click me" thì sẽ gọi hàm changeColor(). Hàm này sẽ truy cập vào div có id là "result" và thay đổi màu chữ của thẻ này. Đơn giản phải không nào ?