Replace DOM element trong Javascript [JAVASCRIPT]

Hôm nay ta sẽ học cách replace một element trong DOM. Ví dụ ta có một ul sau:

<ul id='list'>
 <li class="list-item">Item 1</li>
 <li class="list-item">Item 2</li>
 <li class="list-item">Item 3</li>
 <li class="list-item">Item 4</li>
</ul>

Nếu ta muốn replace element đầu tiên là "Item 1" với nội dung mới là "Update Item 1" ta làm như sau

<script>
 // create new element
 const newLi = document.createElement('li');
 // add class
 newLi.className = "list-item";
 // add text node
 newLi.appendChild(document.createTextNode('Update Item 1'));
 // get ul 
 var ul = document.getElementById('list');
 // get all li 
 var listItems =document.getElementsByClassName('list-item');
 // replace first li with newLi
 ul.replaceChild(newLi, listItems[0])

</script>

Ta dùng phương thức replaceChild() để replace li mới.

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4

Replace element trong javascript đơn giản phải không nào ? ^_^