Switch trong Javascript


Hôm này ta sẽ tìm hiểu về switch trong javascript. Nếu ta muốn kiểm tra nhiều giá trị cụ thể thì ta có thể dùng switch.
const color = 'green';
switch(color){
  case 'green': 
	console.log('Color is green');
	console.log('Color is green');
	break;
  case 'blue':
	console.log('Color is blue');
	console.log('Color is blue');
	break;
  default:
	console.log('Color is not red or blue');
	break;
}

switch sẽ kiểm tra nếu color là 'green' sẽ in ra 2 dòng thông báo 'Color is green' và dùng 'break' để ngưng không xét nửa, nếu là 'blue' sẽ in ra 2 dòng thông báo 'Color is blue' và thoát khỏi switch. Còn nếu không phải là 'green' hay 'blue' thì dùng điều kiện default.

Bây giờ chúng ta thử in ra thông điệp hôm nay là thứ mấy nhé. Ví dụ 'Hôm nay là thứ 4'.

let day;
switch(new Date().getDay()) {
  case 0:
	day = 'Chủ Nhật';
	break;
  case 1: 
	day = 'Thứ 2';
	break;
  case 2:
	day = 'Thứ 3';
	break;
  case 3: 
	day = 'Thứ 4';
	break;
  case 4:
	day = 'Thứ 5';
	break;
  case 5: 
	day = 'Thứ 6';
	break;
  case 6: 
	day = 'Thứ 7';
	break;
}

console.log('Hôm nay là '+ day);

Như vậy ta đã biết sử dụng switch trong javascript. Cực kỳ đơn giản phải không nào?