var và const trong javascript.

1. VAR

Như ví dụ trước muốn in ra chuỗi "Hello world" ta dùng console.log("Hello world"). Muốn in 2 lần thì code như sau:

console.log("Hello world"); // Hello world
console.log("Hello world");  // Hello world

// : ghi chú trong javascript

Để dễ dàng hơn ta dùng biến lưu chuỗi trên vào trong biến. và dùng khi cần: cấu trúc : var <tên biến> = <giá trị>

var message = "Hello world";
console.log(message); // Hello world
console.log(message); // Hello world

Ta có thể đặt lại giá trị của biến :

message = "Hello Javascript";
console.log(message); // Hello Javascript

Biến không cần đặt giá trị lúc khởi tạo cũng được, vậy thì biến biến sẽ có giá trị là "undefined".

var myName;
console.log(myName); // undefined

Ta có thể tạo biến trước sau đó khỏi tạo sau :

var myName2;
myName2 = "Mr D";
console.log(myName2); // Mr D

Vậy thì tên biến như thế nào là hợp lệ ?

  1. Tên biến không có khoảng trắng.
  2. Tên biến không bắt đầu bằng số.
  3. Tên biến là chữ , số , _ , $.

Một số kiểu đặt tên biến:

  1. var myName ; // Kiểu này gọi là camel case
  2. var MyName ; // kiểu này gọi là Pascal case
  3. var my_name ; // Kiểu này gọi là underscore

Thường thì mọi người hay dùng dạng camel case.

2. CONST

CONST dùng để khai báo hằng số, hằng số thì không thay đổi.

cosnt PI = 3.14;
console.log(PI); // 3.14

Nếu ta thay đổi giá trị PI

PI = 3.145435;
console.log(PI); //TypeError: invalid assignment to const `PI'

Thay đổi giá trị của hằng số sẽ báo lỗi.

Vậy là qua vài ví dụ ta đã biết cách khai báo biến và hằng trong javascript rồi.