Install ibus-bambo Tiếng việt cho kali linux.

Nếu ta muốn gỏ tiếng việt trên kali linux. Thì đọc bài viết sau nhé.

Ta cài các gói sau.

sudo apt install make golang libx11-dev libxtst-dev  libgtk-3-dev -y
git clone https://github.com/BambooEngine/ibus-bamboo.git
cd ibus-bamboo
sudo make install
sudo apt install ibus
sudo apt-get install ibus-gtk3

ibus restart
ibus-setup
=> add vietnamese 

Sau đó logout ra ngoài login vào lại là gõ được tiếng việt rồi, muốn chuyển qua lại giữa tiếng việt và tiếng anh ta gõ window + space.