Install PPH MySql on Kali linux.

Download xampp từ trang chủ https://www.apachefriends.org/download.html

cd Downloads
sudo chmod +x xampp-linux-version-installer.run
sudo ./xampp-linux-x64-7.4.9.0-installer.run

Ta có thể start, stop , restart , hoặc xem status

sudo /opt/lampp/xampp status
sudo /opt/lampp/xampp start
sudo /opt/lampp/xampp stop
sudo /opt/lampp/xampp restart

Mặc định project php phải được đặt tại thư mục htdoc. Ở đây mình sẽ chuyển thu mục chứa code sang ổ cứng di động.

sudo nvim /opt/lampp/etc/httpd.conf              
                    

<IfModule unixd_module>

  User dt  # đổi từ daemon sang your user , máy mình username là dt
  Group dt # đổi dòng này luôn
</IfModule>          

DocumentRoot "/media/dt/HDD_1T_NTFS/IT_PROJECTS/PHP_CODE"
<Directory "/media/dt/HDD_1T_NTFS/IT_PROJECTS/PHP_CODE">

:wq

Sau đó ta xét quyền cho thư mục PHP_CODE.


sudo chown -R dt:dt /media/dt/HDD_1T_NTFS/IT_PROJECTS/PHP_CODE

Ta xét thêm display errors on để PHP hiện ra lỗi, để dễ trong quá trình code.

sudo nvim /opt/lampp/etc/php.ini

error_reporting = E_ALL
display_errors = On
:wq

Ta restart lại xampp

sudo /opt/lampp/xampp restart

Ta truy cập web

http://localhost/

Ta try cập mysql

http://localhost/phpmyadmin

Như vâỵ là ta đã cài xong PHP và MySQL trên kali linux rồi đó.