Reset root password on Kali Linux.

Để reset password trên kali. Ta khởi động lại máy tính, tại menu GRUB, nhấn phím 'e'

GRUB menu --> press 'e' 

Tìm dòng có 'ro' đổi thành 'rw'.

Change ro to rw

Xoá từ 'quite splash' thay bằng init=/bin/bash, sau đó nhấn 'F10'.

Change quite splash to init=/bin/bash
Press F10 

Sau đó mount file system của root sang chế độ rw(read write)

# mount your root file system in read-write mode
mount -n -o remount,rw /

Gõ mount để kiểm tra rw

mount

Khi đó Kali sẽ vào terminal với quyền root. Ta gõ 'passwd' để đặt laị password root.

Press 'passwd' to change pass

Ta reset lại linux.

exec /sbin/init

Hoặc nhấn tổ hợp phím

ctrl + alt +delete

Như vậy ta đã reset được password của root.

Khi mout usb hoặc ổ cúng gắn rời vào file /etc/fstab, đôi khi ta cấu hình sai thì khởi động laị linux, ta không thể boot được vào linux. Lúc này ta cũng làm như bước trên, khi vào được terminal root. Ta sẽ edit file /etc/fstab.

vi /etc/fstab 

Ta sẽ xoá những cấu hình gây lỗi và lưu file lại bằng ':wq'.

Sau đó reset lại kali 'ctrl + alt +delete'. Như vậy là máy sẽ login vào bình thường.