SSH without password on Kali linux.

PC (Kali) ----192.168.1.0/24-----PC (MACOS)

Kali: 192.168.1.19
username: dt

MAC OS sẽ tạo public key và upload lên Kali linux. Lúc này MAC OS sẽ ssh lên kali linux không cần dùng password.

Ta tạo key

! MAC OS

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C 'dt@gmail.com'

Ta xem lại key được tạo.

ls ~/.ssh/id_*      <-- xem key  
/home/dt/.ssh/id_rsa  /home/dt/.ssh/id_rsa.pub

Ta copy public key 'id_rsa.pub' lên kali linux.

ssh-copy-id dt@192.168.1.19 

Trên MAC ta ssh lên kali.

ssh dt@192.168.1.19

Như vậy là ta đã ssh lên được kali linux không cần nhập password.

Muốn dùng giao diện ta cài Filezilla Client trên MAC OS.

! Mac OS ssh to Kali

GUI FileZilla client
host: 192.168.1.19
user:dt
pass:
port: 22

Như vậy ta có thể chép file, thư mục qua lại mac os và kali linux.