How to configure passwordless sudo linux mint

khi dùng linux ta hay gõ sudo để cấp quyền thực thi cho câu lệnh, nếu ta không muốn gõ sudo thì cấu hình như sau:

sudo visudo

Thêm dòng sau vào:

<username> ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

Trường hợp máy mình user là dt nên sẽ gõ như sau:

dt ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

Như vậy là ta không cần gõ sudo nữa rồi. ^_^