Install and setup zsh

Cài đặt zsh cho terminal.

sudo apt update
sudo apt install wget curl git -y

sudo apt install zsh -y
zsh --version
sudo chsh -s /usr/bin/zsh $USER

logout and login again

echo $SHELL

Cài đặt oh-My-Zsh

wget https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/raw/master/tools/install.sh -O - | zsh
cp ~/.oh-my-zsh/templates/zshrc.zsh-template ~/.zshrc
source ~/.zshrc

Xem các themes cho terminal

cd ~/.oh-my-zsh/themes/
ls -a

Cài đặt themes

sudo vim ~/.zshrc

ZSH_THEME="gallios"

:wq

Update file .zshrc

source ~/.zshrc

Xem các plugins

cd ~/.oh-my-zsh/plugins/
ls -a

cài plugins syntax highlight và autosuggestions


git clone https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git ~/.oh-my-zsh/custom/plugins/zsh-syntax-highlighting
git clone https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions ~/.oh-my-zsh/custom/plugins/zsh-autosuggestions

sudo vim ~/.zshrc
source ~/.oh-my-zsh/custom/plugins/zsh-syntax-highlighting/zsh-syntax-highlighting.zsh
source ~/.oh-my-zsh/custom/plugins/zsh-autosuggestions/zsh-autosuggestions.zsh

:wq

Update .zshrc

source ~/.zshrc