Install nodejs and npm on linux mint

Đầu tiên ta gở bỏ các phiên bản nodejs cũ nếu máy có

sudo apt remove nodejs  
sudo apt remove nodejs-doc

Cài một số thư viện

sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq libnode-dev
sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq libnode72:amd64

Cài nodejs 18

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash - && sudo apt-get install -y nodejs

Ta có thể kiềm tra nodejs version và npm version

[~]$ node -v
v18.16.0
[~]$ npm -v
9.5.1
[~]$

Như vậy cài nodejs và npm rất dễ phải không nào ? ^_^