Install open ssh on Linux mint

Cài open ssh

[~]$ sudo apt install openssh-server 

kiểm tra open ssh đã được enable mỗi khi khởi động chưa

[~]$ sudo systemctl is-enabled ssh      
enabled

Nếu chưa ta có thể Enable open ssh lên

[~]$ sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
[~]$ 

Start open ssh service

[~]$ sudo systemctl start ssh 

Xem trạng thái open ssh service

[~]$ sudo systemctl status  ssh 
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: e>
   Active: active (running) since Tue 2023-06-20 06:19:31 +07; 1min 57s ago
    Docs: man:sshd(8)
       man:sshd_config(5)
  Main PID: 11759 (sshd)
   Tasks: 1 (limit: 23537)
   Memory: 1.7M
    CPU: 20ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
       └─11759 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Jun 20 06:19:31 dt--t480s systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Jun 20 06:19:31 dt--t480s sshd[11759]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 20 06:19:31 dt--t480s systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
lines 1-15/15 (END)

Xem ip của linux mint

[~]$ ifconfig
enp0s31f6: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether e8:6a:64:f6:d2:35 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 16 memory 0xf2200000-f2220000 

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 7242 bytes 1434959 (1.4 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 7242 bytes 1434959 (1.4 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlp61s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.18 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    ether a4:c3:f0:ce:34:70 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1276843 bytes 1732275522 (1.7 GB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 502725 bytes 69261193 (69.2 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

[~]$ 

Máy có ip là 192.168.1.18. Ta dùng máy khác để test ssh vào linux mint. Mình dùng mac mini. Mở terminal lên gỏ

ssh dt@192.168.1.18 

dt là user của linux mint.

Như vậy ta đã biết cách cài đặt và cấu hình open ssh trên linux mint rồi nhé.