Setup ranger file manager for linux mint.

Cài đặt ranger

https://community.linuxmint.com/software/view/ranger

Setup helix là text editor mặc định, các bạn thích dùng text editor nào thì chọn bên dưới nhé.

~/helix]$ select-editor                      

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /usr/bin/vim.gtk3
 2. /bin/nano    <---- easiest
 3. /usr/bin/vim.basic
 4. /usr/bin/nvim
 5. /usr/bin/hx
 6. /usr/bin/vim.tiny
 7. /usr/bin/code
 8. /bin/ed

Choose 1-8 [2]: 5
[~/helix]$ 

Ở đây mình chọn helix text editor.

Để mở thư mục hiện tại trong ranger ta gỏ :

ranger .

Ta có một số tổ hợp phím :

h: left
l: right
j: down 
k: up
gg : top of file
G : bottom of file
enter: open file
i : preview
q: quit
space: mark file
z: settings

1. Tạo file hoặc thư mục:

:touch
:mkdir

2. Delete file

space chọn file. Gõ dD để delete file, ranger hỏi chắc không chọn yes.
Hoặc ta dùng cách sau: space mark file , gõ @ để mở shell, gõ lệnh rm.

3. Copy and paste

yy: copy
pp: paste

or
:copy
:paste

4. Cut and paste

dd: cut
pp: paste

5. Rename file

cw = a :rename
or
:rename

6. Permission

+ x : add excute
+ w : add write
+ r : add read

- x : remove excute
- w : remove write
- r : remove read

7. Search

/<your search>

8. Move

 gh : go home

9. Toggle hidden file

 ctrl +h = backspace= zh

Như vậy ta đã biết cách dùng ranger file manager in terminal.