Thinkpad fan control

Máy thinkpad t480s của mình bị lỗi là quạt có lúc quay rất ồn, mình thấy nhiều dòng thinkpad hay bị lỗi này, khi tìm kiếm trên internet thì mình biết có phần mền điều khiển được quạt của thinkpad, nếu dùng window thì bạn có thể cài tpfancontrol. Còn nếu dùng linux thì ta cài phần mền sau:

sudo apt install thinkfan

Enable fan control

echo 'options thinkpad_acpi fan_control=1' | sudo tee /lib/modprobe.d/thinkpad_acpi.conf

Ta tạo file cấu hình

sudo touch /etc/thinkfan.conf 

Nội dung file như sau:

  sensors:
   # GPU
   - tpacpi: /proc/acpi/ibm/thermal
    indices: [1]
   # CPU
   - hwmon: /sys/class/hwmon
    name: coretemp
    indices: [2, 3, 4, 5]
   # Chassis
   - hwmon: /sys/class/hwmon
    name: thinkpad
    indices: [3, 5, 6, 7]
   # MB
   - hwmon: /sys/class/hwmon
    name: acpitz
    indices: [1]

  fans:
   - tpacpi: /proc/acpi/ibm/fan

  levels:
   - [0, 0, 70]
   - [1, 65 , 75]

level 0 : khi nhiệt cpu trong khoảng 70oC, nếu lớn hơn thì chuyển qua level 1, khi nhiệt CPU nhỏ hơn 65 thì tắt quạt( level 0). Còn nếu đến 75 thì sẽ qua level khác, ở đây mình không có cấu hình. Do máy mình thường CPU chỉ khoảng 45 -60 độ, mình không muốn quạt chạy nên cấu hình như trên, các bạn có thể cấu hình theo mong muốn của mình.

Enable thinkpadfan lên

  sudo systemctl enable thinkfan
  sudo reboot

Ta có thể xem máy tính đang dùng fan level mấy, ta có level 0 là không dùng quạt, level 7 là quạt chạy nhanh nhất (level 0 -> 7).

[~]$ cat /proc/acpi/ibm/fan
status:   disabled
speed:   0
level:   0
...
[~]$ 

Ta có thể restart lại service hoặc xem status của service.

sudo systemctl restart thinkfan
sudo systemctl status thinkfan

Như vậy ta đã khắc phục được lỗi quạt của thinkpad rồi nhé.