Alias


Alias giống như shortcut, giúp ta gõ lệnh nhanh hơn. Ta xem trong máy ta có bao nhiêu alias.

alias 

Ta muốn tạo alias.

[dt]% alias myname="echo 'My name is Mr Bean'"
[dt-arco:~]
[dt]% myname
My name is Mr Bean
[dt-arco:~]

Ta chỉ gõ myname sẽ in ra thông điệp trên. Alias giúp ta rất nhiều phải không.

Còn muốn xóa alias mới tạo

unalias myname 

Ta gõ như trên thì chỉ lưu tạm thời, nếu muốn lưu luôn ta phải lưu vào ~/.zshrc (do mình dùng zsh), bạn nào dùng bash thì lưu vào ~/.bashrc.

Sau khi lưu vào ta update lại .zshrc hoặc .bashrc.

source ~/.zshrc 
or 
source ~/.bashrc 

Như vậy là ta đã biết cách dùng alias rồi nhé.